Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2017-18

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, Castella i Anglès

Places

40

Coordinació

Eduard Gregorio López eps.coordgees@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Grau

 • Vols formar-te com a professional en l’àmbit punter de les energies renovables, l'eficiència energètica i la sostenibilitat?
 • T'agradaria ajudar a crear un món més sostenible i eficient?
 • T'agradaria desenvolupar els sistemes energètics del futur?
 • Vols formar-te en un sector amb unes perspectives laborals excel·lents?
 • T'agrada la natura i vols ajudar a preservar-la?

La formació del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat en matèria d'energia i en tecnologies emergents és una aposta estratègica de màxima prioritat, tant a nivell europeu com a nivell mundial.

Segons les previsions de l'Agència Internacional de l'Energia, l'ús de l'energia al món s'incrementarà un terç fins al 2040 (World Energy Outlook 2015), degut principalment al creixement econòmic i demogràfic als països en desenvolupament. D'altra banda, l'actual sistema energètic basat en recursos fòssils, resulta insostenible a causa de la disponibilitat limitada d'aquests recursos, així com al seu impacte mediambiental. Per tant, la transició cap a un nou model energètic que permeti garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna és un dels grans reptes que la societat haurà d'afrontar en els pròxims anys. A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica pretén assolir un model energètic basat al 100% en les energies renovables a l’horitzó 2050 i complir amb els objectius del nou paquet Clean Energy for All Europeans de la Unió Europea.

D'altra banda, serà necessari capacitar la població en general en el nou escenari energètic. Aquesta capacitació no només serà a nivell tècnic sinó que haurà de comportar importants canvis de mentalitat per comprendre i acceptar la nova situació. En aquest sentit, serà necessari integrar els conceptes d'eficiència energètica i d'energies renovables en tots els nivells educatius. S'evidencia, doncs, la necessitat de professionals adequadament preparats que liderin la transició del model energètic i a més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.

A més, si també t'interessa l'enginyeria mecànica i ets un bon estudiant, a l'Escola Politècnica Superior també pots cursar el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat que s'inicia el curs acadèmic 2020-21.

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

El Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat proposat per l'EPS de la UdL, correspon al perfil d'un professional amb una visió integrada dels sistemes energètics, amb capacitat per dissenyar, optimitzar i gestionar els sistemes de generació, transport, distribució, emmagatzematge i producció d'energia. Aquests titulats hauran de ser capaços de dissenyar i assessorar les administracions i ens privats en les polítiques energètiques a implantar, aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència global. Així mateix, es tractarà de persones capaces de liderar l'R+D+I en el sector energètic. En suma, el perfil del Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és el d'un professional amb una forta base científica i que és capaç de prendre decisions sobre la base de criteris tècnics i de sostenibilitat.

Cal indicar que els graduats en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat podran accedir al Màster en Enginyeria Industrial, impartit en l'EPS, habilitador de la professió d'enginyer industrial.  

Lleida presenta una ubicació estratègica respecte dels principals pols de producció energètica de Catalunya. D'una banda, cal destacar que a la província de Lleida es troben les grans centrals hidroelèctriques dels Pirineus, que generen un 70% de l'energia elèctrica d'origen hidràulic de Catalunya. A les comarques circumdants a la ciutat de Lleida (Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià) es concentra, a causa de les seves condicions meteorològiques favorables, la principal zona fotovoltaica de Catalunya, amb un 44% de la producció catalana i amb excel·lents perspectives de creixement. També és important la producció d'energia procedent de residus forestals agrícoles i de purins (66% del total català). Així mateix, cal destacar la proximitat a la població d'Ascó (a la província de Tarragona, però situada a 60 km de Lleida), on s'ubiquen dues centrals nuclears i que, amb una potència instal·lada superior als 2000 MW és el primer centre productor d'energia elèctrica de Catalunya.

A nivell de l’Escola Politècnica Superior, destaca el fet que aquesta alberga el Centre d’investigació INSPIRES (Polytechnic Institut of Research and Innovation in Sustainability, www.inspires.udl.cat). INSPIRES conforma un grup multidisciplinari que posa especial atenció a la recerca al voltant de la millor gestió energètica, l’eficiència, la usabilitat, la seguretat, la computació d’altes prestacions i la resolució i optimització de problemes, entre altres temes. Tot amb nexes comuns, girant al voltant de l’àmbit de la sostenibilitat i la tecnologia. INSPIRES inclou diversos grups de recerca referents mundials en l’àmbit energètic.

Per instrumentar el Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.
 • Grups reduïts que faciliten l’intercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (75 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Quina Enginyeria Industrial puc triar?

L'Escola Politècnica Superior (EPS) proposa als alumnes una flexibilitat total a l'hora de cursar un dels 5 graus d'enginyeria industrial que ofereix:

 • Enginyeria Mecànica (Campus Lleida)
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Campus Lleida
 • Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Campus Lleida)
 • Enginyeria Química (Campus Igualada)
 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)

Els estudiants que volen cursar alguna de les 5 enginyeries industrials que ofereix l'EPS fan la preinscripció a una entrada única comuna per cadascun dels campus, anomenada tronc comú d'enginyeria industrial. Així doncs, l'estudiant pot escollir en quin dels dos campus es matricula durant els dos primers cursos i pot canviar de campus a 3r i 4rt curs, si ho desitja (en funció del grau que vulgui cursar). Les entrades de preinscripció universitària són:

 • A campus Lleida: "Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Agrupació) (Lleida)"
 • A campus Igualada: "Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

Així doncs el tronc comú d'enginyeria industrial brinda als alumnes més temps per decidir quina titulació vol cursar. Aquesta decisió es posposa fins a 3r curs, quan l'alumne coneix bé les diferents branques de l'àmbit industrial.

Atribucions professionals

La Orden CIN/351/2009, estableix  quines titulacions habiliten per a la professió d'Enginyeria Tècnica Industrial. A l'EPS les titulacions que s'ofereixen amb aquestes atribucions professionals són:

 • Grau en Enginyeria Mecànica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Enginyeria Química.

Tanmateix, a l'EPS s'ofereixen també dues altres titulacions de l'àmbit de l'enginyeria industrial:

 • Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística.
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.

Aquestes dues titulacions ofereixen una formació especialitzada en dues branques de l'enginyeria industrial, i donen també accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que permet assolir les atribucions professionals d'Enginyeria Industrial.

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria en Energia i Sostenibilitat de l'Escola Politècnica Superior gaudiran d'una inserció laboral similar que per als altres títols de l'àmbit industrial. En aquest sentit cal assenyalar que els valors d'ocupació, facilitats per l'AQU, registrats per la professió d'enginyer tècnic industrial, especialitat mecànica, denoten que gairebé una ocupació plena (100%)  dels titulats estan treballant, havent acabat la carrera en 2010. En definitiva, atenint-nos a les dades d'inserció del sector podem assegurar que gaudiran d'un alt percentatge d'INSERCIÓ LABORAL.

Algunes sortides professionals seran:

 • Empreses de producció, transport i comercialització d’energia (electricitat aigua, gas).
 • Direcció tècnica en empreses amb consum intensiu d’energia.
 • Enginyeries, consultories, empreses certificadores.
 • Realització d’avaluacions d’impacte ambiental, estudis d’eficiència energètica, etc.
 • Sector de les energies renovables.
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.

 

Descobreix el grau en 3 minuts 

 

Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEESGEM) és un itinerari que permet simultaniejar i completar els estudis del Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEES) i el Grau en Enginyeria Mecànica (GEM), que s’imparteixen respectivament a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat  amb els seus corresponents Suplements Europeus al Títol.