Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Accés

Perfil d'ingrés

  • T’agradaria ajudar a crear un món més sostenible i eficient?
  • Vols formar-te en un grau punter?
  • T’agradaria desenvolupar els sistemes d’energia del futur?
  • Vols formar-te en un sector amb unes perspectives laborals excel·lents?
  • T’agrada la natura i vols ajudar a preservar-la?

Per accedir als estudis de grau de les universitat públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s'anuncien oportunament, triant les preferències d'estudi i entregant la documentació requerida.

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar aquesta o una altra de les enginyeries industrials, fan la preinscripció, i són assignats, a una entrada única, comú a tots aquests graus. En aquest enllaç es pot trobar més informació.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Vies d'accés

SI TENIU EL TÍTOL DE:

Batxillerat + PAU o COU + PAU:

Es pot accedir a qualsevol grau amb indepencèndia de la modalitat/opció que s'hagi cursat. Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen en aquest enllaç.

Algun altre títol universitari:

Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

SI HEU SUPERAT LES PROVES PER A:

 Més grans de 25 anys:

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

SI VENIU D’UNA ALTRA UNIVERSITAT I/O D’UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

Preinscripció universitària

Accés normal per la preinscripció universitària.

Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç.

Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer. Pots trobar més informació en aquesta pàgina.

Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats

Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen.

Si se us reconeix, com a mínim, 30 ECTS de la titulació, podreu accedir sense necessitat de fer la preinscripció universitària. Si no se us reconeix 30 ECTS, haureu de fer la preinscripció en els terminis oficials.

Trobareu el termini i el procediment per sol·licitar-ho aquest enllaç.

Per accedir en qualsevol dels casos anteriors, menys en el cas de que tingueu reconegut tot el primer curs de la titulació, cal formalitzar la preinscripció universitària.

ACCÉS PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS

Per accedir a estudis universitaris, heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenent de quins estudis teniu i dels que voleu fer. En aquest enllaç podeu trobar més informació.

 

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

 

Entrada única a Pre-inscripció: Tronc comú Enginyeria Industrial - Lleida

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les tres enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, a Lleida (Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat) fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom:

"Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Agrupació) (Lleida)"

El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes tres titulacions de la branca industrial de Lleida i de les dues titulacions de la branca industrial del campus Igualada (Enginyeria Química i  Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística) per tant, permet a l'alumne disposar de la flexibilitat d'escollir la seva enginyeria a partir de 3r curs.