Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat per la Universitat de Lleida (Aprovació AQU: 05/05/2017)

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 15
Treball de fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

 

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102101 Càlcul FB 1 9
102106 Expressió Gràfica 1 FB 1 9
102104 Física 1 FB 1 6
102107 Química FB 1 6
102100 Àlgebra Lineal FB 2 6
102113 Ciència dels Materials B 2 6
102105 Física 2 FB 2 6
102109 Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102108 Organització d'Empreses FB 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102112 Mecànica de Fluids FB 1 6
102102 Mètodes Numèrics FB 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
102110 Teoria de Mecanismes B 1 6
102115 Automatització Industrial B 2 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 B 2 6
102114 Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102103 Mètodes Estadístics B 2 6
102141 Recursos Energètics Renovables B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Organització de la Producció B 1 6
102142 Avaluació de l'Impacte Ambiental B 1 6
102301 Enginyeria Tèrmica 2 B 1 6
102146 Utilització de l'Energia Elèctrica B 1 6
102149  Eficiència i Control Energètic B 1 6
102143 Gestió Mediambiental de les Instal·lacions Energètiques B 2 6
102302 Enginyeria de Fluïds B 2 6
102147 Sistemes Elèctrics de Potència B 2 6
102148 Emmagatzematge d'Energia B 2 6
102150 Gestió i Integració Energètica B 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102119 Oficina Tècnica B 1 6
  Optativa 1 O 1 6
  Optativa 2 O 2 6
  Optativa 3 O 2 6
102160 Prácticas Tuteladas en Empresa   1/2 15
102161 Treball de Fi de Grau B 2 15
101434 Matèria Transversal O 1/2 6

 

Optatives

Construcció Sostenible (102159):

Menció en Construcció Sostenible (33 ECTS) inclou la realització de 15 ECTS de Pràctiques Tutelades en Empresa en la temàtica d'aquest itinerari.

Instal·lacions Energètiques(102158):

Menció en Instal·lacions Energètiques (33 ECTS) inclou la realització de 15 ECTS de Pràctiques Tutelades en Empresa en la temàtica d'aquest itinerari.

 Mobilitat:

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.